Liên hệ tư vấn
tuvan@nhantho.net
0949 789 222
Back

Mới có 85% dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới được nhập lên hệ thống

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tăng cường việc cập nhật lại dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới lên hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định của Nhà nước.

“Dù đã có 26/27 doanh nghiệp nhập dữ liệu tháng lên hệ thống, tuy nhiên tỷ lệ dữ liệu nhập lên hệ thống chỉ chiếm khoảng 85% so với dữ liệu thực tế”, IAV cho biết.

Được biết, cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là cơ sở dữ liệu thống kê, cập nhật và hệ thống hoá toàn bộ thông tin liên quan đến xe cơ giới và chủ xe cơ giới tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định tại Điều 31 Nghị định 03/2021/NĐ-CP phục vụ cho công tác quản lý, giám sát của Nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm. Cơ sở dữ liệu phải bảo đảm không vi phạm quyền của bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, không bao gồm phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước.

Thị trường bảo hiểm hiện có 81 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tuy nhiên chỉ có những doanh nghiệp bảo hiểm đăng ký kinh doanh loại hình bảo hiểm xe cơ giới mới phải thực hiện việc cập nhật số liệu này.

Năm 2023, bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 17.754 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ, bồi thường 9.315 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 52,5%. Doanh thu bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 4.342 tỷ đồng, giảm 0,6% so với cùng kỳ, bồi thường 948 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 21,8%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 13.412 tỷ đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ, bồi thường 8.366 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 62,4%.

Theo IAV, bảo hiểm xe cơ giới là nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao nhất trong các nghiệp vụ. Được biết, năm 2024 cùng với việc đôn đốc các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tăng cường cập nhật lại dữ liệu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới lên hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định của Nhà nước, IAV cũng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng biểu mẫu thống kê về dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới liên quan đến các điều khoản bổ sung để các doanh nghiệp thống nhất, trên cơ sở đó thực hiện chia sẻ dữ liệu giữa các doanh nghiệp bảo hiểm phục vụ việc tính phí cho điều khoản bổ sung bảo hiểm xe cơ giới.

Nguồn bài viết

nhantho.net
nhantho.net
https://nhantho.net

Chia sẻ ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *